Realizujemy pełny zakres usług portierskich oraz serwis recepcyjny, tj.:

  • wydawanie kluczy, przekazywanie korespondencji, prowadzenie księgi portierni,
  • ewidencja wejść i wyjść z budynku,
  • dokonywanie obchodów budynku,
  • całodobowy dozór mienia znajdującego się w budynku,
  • bieżące sprawdzanie stanu technicznego budynku,
  • wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych,
  • w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych takich jak włamanie, pożar bądź inne, zawiadomienie stosownych służb oraz podjęcie wszelkich niezbędnych czynności im przeciwdziałającym.

Do świadczenia usług portierskich oddelegowani są pracownicy posiadający aktualne zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.